norrköping airport flights amiralen malmö sweden

detta är lean niklas modig

ragnarök online europe
Användarvillkor för nyttjande av Smartster
Uppdaterad 15 Maj 2018

mörk choklad 70 procent innehåll 1. Information om dessa användarvillkor
Dessa ”Användarvillkor” är de villkor på vilka denna Webbsida: / (”Webbsidan”) och Tjänsterna (enligt definition nedan) görs tillgängliga för dig. Genom att gå in på Webbsidan eller använda Tjänsterna, accepterar du att bli bunden av dessa Användarvillkor. Läs därför noga igenom dem och, om nödvändigt, skriv ut och spara en kopia av dem. Om du inte accepterar Användarvillkoren måste du omedelbart upphöra att använda Webbsidan och/eller Tjänsterna. Med termen ”du” i dessa Användarvillkor avses den person som går in på Webbsidan eller som använder Tjänsterna och med ”Smartster” eller ”vi” eller ”oss” avses Smartster Group AB (publ), Alingsåsvägen 6, SE 50435 Borås, undantaget då en Tjänst tillhandahålls av annat bolag inom Smartstergruppen, i vilket fall detta bolag åsyftas med sådan referens.

den magiska dörren kapitel 1 2. Ändring av användarvillkoren
Vi försöker kontinuerligt förbättra Webbsidan och Tjänsterna vi tillhandahåller dig. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Alla sådana ändringar gäller från och med att de publicerats på Webbsidan och du anses ha accepterat ändringarna genom att därefter använda Webbsidan eller Tjänsterna.

comment on dit cafétéria en anglais 3. Tjänstebeskrivning

Översikt

Vi tillhandahåller dig ett antal online-Tjänster, inklusive men inte begränsat till sökfunktioner för sökning med nyckelord eller produktkategorier, innehåll, samt andra kommunikationsverktyg (”Tjänsterna”) som gör det möjligt för dig att jämföra listade produkter som erbjuds av ett stort antal tredje parter (”Butiker”). De produkter som visas på vår Webbsida är huvudsakligen med inte begränsat till rabatterade produkter där vi visar vissa tredje parters alla produkter i fallet av en annorlunda överenskommelse med tredje part.

Sökresultat

Resultat av användares sökningar innehåller inte alla erbjudanden som finns tillgängliga på internet, utan är baserade uppgifter som tillgängliggjorts av Butiker och samlats in av oss. Den ordning som erbjudanden presenteras är avhängig ett antal faktorer, och är beroende på vilken typ av sökning som har genomförts:
 • Om du söker på kategori, kommer erbjudanden från alla Butiker visas som vi kopplat till dessa kategorier baserat på vilka kategorier dessa Butiker har försett oss med. Har inte Butiker försett oss med korrekt kategorier kommer dessa inte att visas i samband med sökningen.
 • Om du genomför en sökning via sökfältet (d.v.s. med nyckelord), kommer erbjudanden från alla butiker visas på Webbsidan och, utöver det pris som erlagts, kan andra kriterier beaktas i klassificeringen av erbjudanden såsom popularitet, relevans mellan uppgifter som publicerats av butiken och dina sökkriterier.

Data uppdateras i intervaller. Beroende på typen av data kan dessa intervaller variera med hänsyn till den aktuella Butiken och hur aktuella data överensstämmer med våra tekniska krav.

Köp från Butik

Om du vill köpa en utvald produkt som listats, bör du besöka den aktuella Butikens Webbsida. När du använder Tjänster som erbjuds av en Butik och i synnerhet när du besöker dennes Webbsida via en länk från Webbsidan för att köpa en viss produkt, gäller den Butikens användarvillkor.
Vi är inte agent för sådan Butik och utför inte heller försäljning, återförsäljning eller licensiering av listade produkter. Vi kommer inte att vara part i transaktioner eller avtal med Butik som du ingår för köp av listade produkter och vi tar inget ansvar för listade produkter. Du accepterar att du ska kontakta Butiken eller säljaren av produkterna direkt för frågor, klagomål eller tvister som aktualiseras med anledning av viss produkt och att du inte kommer att involvera oss i någon tvist mellan dig och tredje part.

Annonsörer

Vi kan också komma att introducera dig för vissa samarbetspartners och de Tjänster de erbjuder, i synnerhet i form av integrerade Tjänster (t.ex. klassificerade annonser). Vi kan också visa marknadsföringslänkar på Webbsidan; även kallade sponsrade länkar, annonsmeddelanden eller marknadsföringserbjudanden, som du kan uppfatta dig uppmanad att använda när du använder Webbsidan.

arbetsdagar per år heltid 2014 4. Smartster integritetspolicy
Du måste ta del av vår Integritetspolicy som innehåller viktig information om användande av dina personuppgifter samt annan information om din integritet samt våra säkerhetsprocesser och policys.

egenremiss röntgen göteborg 5. Användarkonto och lösenord Om du vill ha tillgång till vissa Tjänster på Webbsidan (såsom Önskelistor, Nyhetsbrev, Undersökningar) måste du registrera ett konto på Webbsidan. Du kommer att få sätta ett lösenord och får ett konto när du genomfört Webbsidans registreringsprocess. Du ansvarar för att hålla ditt lösenord och konto hemligt samt för alla de aktiviteter som utförs med användning av ditt lösenord och konto. Vi har inte möjlighet att kontrollera identitet på de personer som använder Webbsidan och tar inget ansvar för det fall ditt lösenord eller konto används av annan.
Information och meddelanden från oss kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress ska du utan dröjsmål uppdatera din profil på Webbsidan. Vi äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress.

klippoteket lidingö drop in 6. Användaruppförande
Du accepterar att inte använda Webbsidan och/eller Tjänsterna för att:
 • skada underåriga på något sätt;
 • störa Webbsidan eller Tjänsterna eller servrar eller nätverk anslutna till Webbsidan eller Tjänsterna, eller att underlåta att respektera krav, procedurer, policys eller bestämmelser avseende nätverk anslutna till Webbsidan eller Tjänsterna;
 • med avsikt eller utan avsikt bryta mot tillämplig lag eller bestämmelse;
 • samla in, behandla, kombinera eller lagra personuppgifter om andra användare
 • återskapa, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Webbsidan i kommersiellt syfte.
Du accepterar att inte ladda upp, skicka, emaila eller på annat sätt överföra:
 • Innehåll som är falskt, inkorrekt, olagligt, kränkande, hotfullt, oegentligt, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, inkräktande på annans privatliv, hatiskt eller som på annat sätt är ägnat att nedvärdera en individ eller en grupp av individer p.g.a. religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller handikapp:
 • Innehåll som inkräktar på patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt (”Rättighet”) hos tredje part;
 • obeställd eller oauktoriserad reklam, marknadsföringsmaterial, ”skräpmail”, ”spam”, ”kedjebrev”, ”pyramidspel” eller annan form av värvning, förutom inom de delar av Webbsidan som anges för sådana ändamål
 • annat material som innehåller virus eller annan datorkod, fil eller program som designats för att störa, skada, förstöra eller begränsa funktionalitet av mjukvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning.

henrik dorsin godkänd kvalitetsunderhållning film 7. Användande av Webbsidan av barn
Webbsidan och Tjänsterna är avsedda för att användas av användare i alla åldrar då de dels är tänkta att fungera som att social plattform och dels ge barn ett verktyg i form av Tjänsterna att kommunicera sina önskemål till sina respektive vårdnadshavare och vice versa. Däremot finns det begränsningar när det gäller aktiv marknadsföring gentemot barn under 18 år. Detta innebär att vi kommer inte aktivt göra riktade reklam till barn så långe dessa har korrekt angett sin ålder i användarmaterialet

hemlösas hus helsingborg loppis 8. Innehåll infört av dig
Du bekräftar härmed att du är ansvarig för information, data, text, mjukvara, bilder, grafik, video, meddelanden och annat material (”användarmaterial”), oavsett om dessa gjorts allmänt tillgängliga eller överförts privat som du laddar upp, postar, emailar eller på annat sätt överför via Webbsidan och/eller Tjänsterna.
I fråga om allt användarmaterial som du väljer att lägga upp på Webbsidan upplåter du en vederlagsfri, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv rätt (inklusive rätt att vidarelicensiera) att använda, mångfaldiga, modifiera, anpassa, publicera, översätta, bearbeta, distribuera, och visa sådant Användarmaterial (helt eller delvis) utan begränsning av territorium och med rätt att inarbeta det i andra verk, oavsett form, media eller teknologi, vare sig nu känd eller i framtiden utvecklad.
Vi har rätt (men är inte skyldiga) att efter eget gottfinnande vägra, flytta eller ta bort användarmaterial som är tillgängligt via Tjänsterna och vilket bryter mot användarvillkoren eller på annat sätt är stötande.

organisation och ledarskap distans umeå 9. Ansvar för innehåll
Vi tillhandahåller produktbeskrivningar, prisinformation och annat innehåll (”webbsideinnehåll”) för produkter som listas på Webbsidan. webbsideinnehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och innebär inte godkännande av någon produkt, Butik eller annan tjänst som erbjuds av sådan Butik. Även om vi strävar efter att så snart som det är praktiskt möjligt rätta felaktigheter som kommer till vår kännedom, kan vi inte garantera att webbsideinnehållet är fritt från fel och vi åtar oss inget ansvar för felaktigheter i något webbsideinnehåll.

avbryta tjänstledighet handels 10. Innehåll hänförligt till finansiella Tjänster
Webbsideinnehåll eller Tjänster hänförliga till finansiella Tjänster, investeringar eller handel, tillhandahålls endast i informationssyfte och inget sådant webbsideinnehåll eller några sådana Tjänster tillhandahålls i handels- eller investeringssyfte. Vi är inte ansvariga för korrekthet, användbarhet eller tillgänglighet av sådan information av denna art som överförs via Webbsidan eller Tjänsterna, och skall inte hållas ansvarigt för handels- eller investeringsbeslut som baserats på sådan information.

brinnande bil gävle 11. Åtkomst till Webbsidan och Tjänsterna
Även om vi strävar efter att Webbsidan utan avbrott skall vara tillgänglig i full drift kan vi inte garantera detta. Åtkomst till Webbsidan kan vid systemfel, underhåll eller reparation eller av orsaker utanför vår rimliga kontroll avbrytas tillfälligt och utan att du meddelas därom.
Vi kommer att göra vårt bästa för att tillhandahålla dig så aktuell och korrekta information som möjligt, i synnerhet om pris, avseende produkter och Tjänster som återfinns på Webbsidan. Då denna information överförs till oss av antingen av Butiker som listas på Webbsidan i enlighet med listningsavtal, eller via professionella databaser kan vi dock inte garantera att den är helt korrekt och uttömmande.
Vi åtar oss att omedelbart lägga in ändringar av information som Butiker uppmärksammar oss om på Webbsidan. P.g.a. tekniska begränsningar, kan vi dock inte garantera att sådana ändringar införs omedelbart, inte heller att ändringar samtidigt kommer att synas i resultat av sökningar med nyckelord eller produkt- eller tjänstekategori.
Vid skillnader mellan information på Webbsidan och på Butiks Webbsida skall den senare äga företräde.

priser hår klipp 12. Ändringar av Webbsidan och Tjänster
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och från tid till annan modifiera eller avsluta Webbsidan eller Tjänsterna (eller del av dessa), tillfälligt eller permanent, eller att lansera nya Tjänster, utan att du meddelas därom. Du accepterar att vi inte bär något ansvar gentemot dig eller tredje part för modifiering, tillbakadragande eller avslutande av Webbsidan eller Tjänsterna.
Om ändring av Tjänsterna kräver att ett Smartsterkonto öppnas kommer vi att meddela användare med hjälp av alla lämpliga medel. Du kan avsluta ditt Smartsterkonto online genom att kontakta oss.

ugnen gräddar ojämnt 13. Uppsägning
Du accepterar att vi, efter eget gottfinnande, kan spärra ditt lösenord och säga upp ditt konto (eller del därav), din åtkomst till Webbsidan eller ditt användande av Tjänsterna, samt ta bort och undanröja Innehåll i Tjänsterna, av vilken anledning som helst. Vi kan också, efter eget gottfinnande, och vid vilken tidpunkt som helst upphöra att tillhandahålla Tjänsterna, eller del därav, utan att meddela dig detta.

förskolan grottan snättringe 14. Länkar
Vi eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra World Wide Webb-sidor eller resurser. Eftersom vi inte har kontroll över sådana sidor eller resurser, accepterar du att vi inte bär något ansvar för tillgängligheten av sådana externa sidor eller resurser och att vi inte har godkänt eller är ansvarigt för innehåll, annonser, produkter eller annat material som är tillgängliga från sådana sidor eller resurser. Du accepterar vidare att vi inte bär något ansvar, direkt eller indirekt, för förlust eller skada som orsakas eller påstås ha orsakats av eller i samband med att du använt eller förlitat dig på sådant innehåll eller sådana produkter eller Tjänster tillgängliga från sådana sidor eller resurser. Du accepterar att vi inte är part i transaktion eller avtal med tredje part som du ingår och du accepterar att inte involvera oss i tvist mellan dig och tredje part.

barns utveckling 2 år dokumentär 15. Upphovsrätt/upphovsrättslicens
Ditt användande av Webbsidan och dess innehåll innebär inte att du erhåller någon rätt till våra immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till varumärken, loggor, grafik, fotografier, animationer, videor och text eller immateriella rättigheter i fråga om Webbsidan eller dess innehåll tillhörande tredje parter.
Du har inte rätt att kopiera, mångfaldiga, återskapa, ladda ner, föra in, sända, spela in, överföra, kommersiellt exploatera, redigera, kommunicera med allmänheten eller på något sätt distribuera Tjänsterna, webbsidor eller material på Webbsidan eller datakod från delar av Webbsidan annat än för personligt bruk. Med förbehåll för vad som anges ovan har du dock rätt att ladda ner mindre delar av detta innehåll till din hårddisk i syfte att titta på det, under förutsättning att endast en kopia görs av informationen.

tingsrätten falun adress 16. Ersättning
Du accepterar att ersätta oss och våra dotterbolag, närstående bolag, befattningshavare, uppdragstagare, co-branders och andra partners och anställda, för alla skadeståndskrav och andra krav (inklusive arvode för juridisk rådgivning i samband med sådant krav eller skadestånd) som framställs av tredje part och vilka är hänförliga till eller uppstår p.g.a. ditt användande av Webbsidan, inklusive brott eller misstänkta brott mot användarvillkoren eller brott mot lag eller tredje mans rätt.

alldeles utmärkt webbkryss 17. Våra skyldigheter och ansvarsbegränsningar
Inget i dessa användarvillkor skall utesluta eller begränsa vårt ansvar för falska uppgifter vid ingåendet av avtalet med dig eller för dödsfall eller personskada som beror på försumlighet från vår sida, våra anställda eller uppdragstagare.
Vi accepterar inte ansvar för skada på ditt datasystem eller för förlust av data som beror på ditt användande av Webbsidan och vi kan inte garantera att filer som du laddar ner är fria från virus, annan smitta eller skadlig kod.
Vi ansvar bara för förlust som du lider till följd av att vi bryter mot dessa Användarvillkor om sådan förlust är en förutsägbar följd av sådant brott mot Användarvillkoren. Förlust skall betraktas som oförutsägbar i den mån
 • den inte kunde förutses av dig och oss vid den tidpunkt då du accepterade Användarvillkoren;
 • den beror på omständighet utanför vår rimliga kontroll
 • vi inte rimligen kunde ha undvikit dess följder.
Vi ansvarar inte för någon indirekt skada som inte varit förutsägbar för dig och oss (såsom vinstbortfall och förlust av affärsmöjlighet).

spöken finns argument 18. Meddelanden
Meddelanden till dig kommer att skickas antingen via email eller vanlig post. Meddelanden kan både komma att skickas av oss direkt eller från tredje part i vårt uppdrag. Tjänsterna kan också visa meddelanden om ändringar av användarvillkoren eller andra ändringar genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden.

fäste platt tv 19. Varumärkesinformation
”SMARTSER” och andra Smartster loggor och produkt- och tjänstenamn är varumärken som ägs av Smartster Group AB (publ). Utan vårt föregående samtycke, accepterar du att inte på något sätt visa eller använda Smartstervarumärkena.

hoppets kapell skogskyrkogården parkering 20. Upphovsrätt och upphovsrättagent
Om du anser att intrång har skett i dina immateriella rättigheter av användarmaterial eller webbsideinnehåll, vänligen meddela detta till oss på epostadressen [email protected]

ny back on track hjälm 21. Allmän information
Dessa Användarvillkor och alla övriga villkor som hänvisas till i dessa utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss avseende ditt användande av Webbsidan och Tjänsterna, och gäller före eventuella föregående avtal mellan dig och oss.
För det fall en tvist uppstår mellan dig och oss angående dessa Användarvillkor, skall svensk lag tillämpas. För det fall du avser att inleda domstolsförhandlingar mot oss måste du vända dig till svensk domstol. Underlåtenhet från oss att utöva rättighet under dessa Användarvillkor skall inte innebära att vi avstår från rätten att i framtiden utöva sådan rättighet. Om villkor i dessa Användarvillkor konstateras vara ogiltigt av behörig domstol, är parterna överens om domstolen bör sträva efter att beakta den gemensamma partsavsikten såsom den framgår i sådant villkor och övriga villkor i dessa Användarvillkor.
Vare sig du eller Smartster har rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor utan att i förväg inhämta skriftligt medgivande från den andra parten. Vi har dock rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter (utan att i förväg inhämta skriftligt medgivande) till våra närstående bolag.